slider slider slider
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti
Bilim islegden başlaýar

Halkara Bilim

Halkara ülňüleri boýunça bilimiň ýokary hili

Mugallymlar

Tejribesi bolan ýokary hünärli mugallymlar

Halkara programmalary

Talyplar we mugallymlar üçin halkara programmalary

Biziň resmi sahypamyza hoş geldiňiz!

Halkara Ynsanperwer Ylymlary we Ösüş Uniwersiteti Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan esaslandyryldy. Bu okuw jaýy akademiki ussatlygyň milli markasydyr. Ynsanperwerlik we ösüş ugurlary boýunça uniwersitet, häzirki zaman innowasion tehnologiýalaryny we okuw çeşmelerini hödürläp, öňdebaryjy milli we halkara alymlara gözleg we innowasiýa mümkinçiliklerini hödürleýär.

Soňky habarlar

 • news

  Garaşsyzlygyň şanly 31 ýyllygyna bagyşlanan konsert

  Her ýyl Garaşsyzlyk baýramy Watanymyzda giňden bellenilýär. Biziň uniwersitetimiz hem 17-nji sentýabrda baýramçylyk konsertini geçirdi.

 • news

  “Bilim we talyp ýaşlary güni”

  Uniwersitetimizde hormatly myhmanlaryň gatnaşmagynda täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen baglanyşykly dabara geçirildi.

 • news

  Giriş-2022

  Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti 2022/2023-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär

Bildirişler